f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
Képgaléria

frissítve:2015.11.20.

Garai telep bemutatása

A szennyvíztisztító telep Garán a 059/9 hrsz. ingatlanon található.
A szennyvíztisztító telep befoga­dóképessége (hidraulikus kapa­citása) 250 m3/nap.

a   b  c   d

 

Hercegszántói telep bemutatása

A szennyvíztisztító telep Hercegszántón a 019/11 hrsz. ingatlanon található.
A szennyvíztisztító telep befoga­dóképessége (hidraulikus kapaci­tása) 250 m3/nap.

a   b   c   d

 

Nagybaracskai telep bemutatása

A szennyvíztisztító telep Csátalján a 0312/6 hrsz. ingatlanon található.

A szennyvíztisztító telep befoga­dóképessége (hidraulikus kapa­citása) 250 m3/nap.

a   b  c   d

 

A szennyvíztisztító telepek működése

A projekt keretében a három település belterületén gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat került kiépítésre, a szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés mindhárom település esetében saját szennyvíztisztító telepen történik. A szennyvíztisztító telepek a települések közcsator­nával elvezetett kommunális szennyvizeinek teljes biológiai tisztítását végzik. Kommunális szennyvíz, amelyben a felmosó víz, mosóvíz, fürdővíz, ételmaradék, széklet, vizelet, stb. található. Fő jellemzője a nagy mennyiségű szervesanyag-tartalom és a nagy tömegű mik­roorganizmus. Ez a szennyvíz két okból veszélyes. Egyrészről a szerves anyagok bomlása során lecsökken a víz oldott oxigén tartalma, másrészről a mikroorganizmusok közvetlen fertőzési veszélyt jelentenek a környezetre.

Az új telepek a létesített berendezések üzemeltetésével alkalmassá válnak arra, hogy az év bármely időszakában, minden időpontban teljesíteni tudják a jogszabályban előírt kö­vetelményeket és határértékeket a biológiai szennyvíztisztítás követelményeire, valamint a szennyvíztisztítási technológia meghatározott paramétereire vonatkozóan.

A szennyvíztisztító telepek hazai viszonylatban hagyományosnak tekinthető un. szaka­szos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiával, nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással kerültek megvalósításra.

A szennyvíztisztítás folyamata

A telepekre a csatornahálózatok végátemelőjéből nyomócsövön keresztül érkező szennyvízen először mechanikai tisztítást végeznek, mely során a Rácsgépházban (rá­csok és homokfogó) a nagyobb darabos szemetet, illetve szemcsés homokot eltávolítják. A mechanikai tisztítás célja tehermentesíteni a biológiai tisztítást a nyers szennyvízzel érkező szennyező anyagok könnyen leválasztható szilárd részétől. A te­lepre érkező szippantott települési folyékony hulladékot egy durva rácc­csal kialakított fogadó aknába ürítik, ahonnan egy szivattyú nyomja a tisz­títórendszer elejére a szennyvizet.

A mechanikai tisztításon átesett szennyvíz a Kiegyenlítő medencébe kerül, melynek feladata a beérkező szennyvíz hidraulikai csúcsainak ke­zelése és az anoxikus (oxigén hiá­nyos) nitrogén eltávolítási folyamat is zajlik állandó keverés mellett.

A következő lépést, a szennyvíz aerob (oxigénnel végzett) biológiai tisztítását, 2 darab Biológiai un. SBR (szakaszos működésű) tisztító medencében eleveniszapos tech­nológia végzi el. A szennyvíz biológiai tisztítása során a mikroorganizmusok irányított tevékenysége hasznosul, vagyis a telepeken alkalmazott eleveniszapos szennyvíztisztítá­si technológia célja a nem ülepíthető, lebegő-, kolloid- és az oldott formában lévő szerves anyagok, nitrogén- és foszforvegyü­letek eltávolítása a szennyvízből bio­technológiai módszerekkel.

A medencék levegőellátását fúvók segítségével mikro buborékos le­vegőztetéssel biztosítják. A tisztított víz és ez eleveniszap elválasztását dekantálásnak nevezik. A tisztított víz a Homokszűrő medencén keresz­tül a Fertőtlenítő medencébe, míg az összegyűlt iszap az Iszaptároló­ba kerül. A Fertőtlenítő medencében a hatóság időszakosan előírhatja a víz fertőtlenítését.

A tisztított szennyvíz elhelyezése Hercegszántón és Nagybaracskán a szennyvíztisztító telepen, a dréncsöves szikkasztómezőn és a nyárfás szikkasztómezőn történik, Gara esetében a Ferenc-csatorna élő vízfolyásba kerül kivezetésre. A kivezetett szennyvíz paramétereinek vizsgálatára mindenütt 2-2 db monitoring figyelő kút került kiépítésre. Az iszaptárolóból a még folyékony iszapot lecsapolják és elszállítják, a terv szerint Garán épített iszapvíztelenítőbe, ahol egy iszapprés csökkenti az iszap víztartalmát annyira, hogy az lapátolható szárazságú lesz.

A rácsszemét és az iszap-víztelenítés csurgalék-vizét átemelő gyűjti össze és nyomja a technikai sor elejére.

A telep automatikus üzemét a létesítmé­nyekben elhelye­zett mérőműszerek teszk lehetővé. A megépített mű­szerezés, vezérlés egy teljesen auto­matizált szennyvíz­tisztító telep üzemet biztosít, mely csu­pán időszakos kezelői tevékenységet igényel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyílt napok 

Szeptember elején kerültek megszervezésre Gara, Nagybaracska és Hercegszántó szennyvíztisztító telepeinek Nyílt napjai, melyeken vezetett látogatás keretében ismerkedhetett meg a lakosság a rendszerek működésével.

Nyílt Nap Nagybaracska időpontja: 2015. szeptember 9.  10:30 – 14:00

Helyszíne: Nagybaracska Szennyvíztisztító Telep (Csátalja, Külterület 0312/6 hrsz)

Program szerint érkezéskor minden látogató megismerte a teleplátogatási szabályokat és a kötelező balesetvédelmi előírásokat.

Utána következett a telep és annak működésének bemutatása 20-25 percben szakmai kísérettel.

Nagybaracskán a szakmai kíséretet és felügyeletet az Acis Complex Kft. képviseletében Vigh-Bellon Zsolt és Demeter István biztosította.

A vezetett látogatásokon Janotka János projektvezető mérnök rendelkezésre állt a felmerült kérdések megválaszolásában.

Távozáskor minden látogató emlékajándékot kapott a látogatás alkalmából.

Nagybaracskai Nyílt napon összesen 58 fő vett részt.

Több csoport érkezett a nagybaracskai és a csátaljai általános iskolából és a felnőtt lakosság is csatlakozott a programhoz.

 nbny1 nbny2  nbny2

 nbny4


Szeptember elején kerültek megszervezésre Gara, Nagybaracska és Hercegszántó szennyvíztisztító telepeinek Nyílt napjai, melyeken vezetett látogatás keretében ismerkedhetett meg a lakosság a rendszerek működésével.

Nyílt Nap Gara időpontja: 2015. szeptember 9.  14:30 – 17:00

Helyszíne: Garai Szennyvíztisztító Telep (Gara, Külterület 059/9 hrsz)

Program szerint érkezéskor minden látogató megismerte a teleplátogatási szabályokat és a kötelező balesetvédelmi előírásokat.

Utána következett a telep és annak működésének bemutatása 20-25 percben szakmai kísérettel.

Garán a szakmai kíséretet és felügyeletet az Acis Complex Kft. képviseletében Demeter István biztosította.

A vezetett látogatásokon Janotka János projektvezető mérnök rendelkezésre állt a felmerült kérdések megválaszolásában.

Távozáskor minden látogató emlékajándékot kapott a látogatás alkalmából.

Garai Nyílt napon összesen 1 fő jelent meg.

nbny1 nbny2  nbny2Hercegszántói Nyílt napon összesen 40 fő vett részt

Több csoport érkezett a hercegszántói általános iskolából és a felnőtt lakosság is csatlakozott a programhoz.

nbny1 nbny2  nbny2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garai Szennyvíztisztító Telep

g  g  g

g  g

Hercegszántó Szennyvíztisztító telep

h  h  h

Nagybaracskai Szennyvíztisztító Telep

n  n  n

n  n

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagybaracskán megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat

és a szennyvíztisztító telep kivitelezése

Augusztusban megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

 

A szennyvíztisztító telep területén a földmunkát és alapozást követően az egyesített műtárgy alaplemeze, majd azt követően a falak a betonozása készült el, a labirint műtárgyból az alaplemez került kivitelezésre.

nbt1    nbt2   nbt3.jpg   

nbt5

    

Garán megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat

és a szennyvíztisztító telep kivitelezése 

Augusztusban megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

g11  g1  g2  g4

A szennyvíztisztító telep területén a földmunkát és alapozást követően az egyesített műtárgy alaplemeze, majd azt követően a falak a betonozása készült el, a labirint műtárgyból az alaplemez került kivitelezésre.

Hercegszántón jól haladnak a szennyvízcsatorna kiépítésével és

megkezdődött a szennyvíz telep kivitelezése

 

Nyáron megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

 h   hh hhh hhhh


A szennyvíztisztító telep területén a földmunkákkal elkezdődött a kivitelezés.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kihelyezésre kerültek a projekttáblák a településeken

Gara:

g1 g2

Hercegszántó:

h1 h2

Nagybaracska:

n1 n2


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Hercegszántó szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése, Nagybaracska 2013. november 13.     

1132 1133

1138 1148

1152 1165         

Aláírásra került a mérnöki szerződés, Nagybaracska 2013. június 4.

a3 a2